Maandelijks archief: november 2015

Ter info: brief Tuinstad Staalwijk mbt Retailvisie

Het bestuur van wijkcomité Tuinstad-Staalwijk heeft om 18 november 2015 een brief gestuurd naar het College van B&W, met daarin haar zienswijze op de concept-retailvisie 2025 van de gemeente Leiden.

Tuinstad-Staalwijk heeft in deze visie geen wijk- of buurtwinkelcentrum meer en op termijn geen enkele winkel meer.

De brief treft u hier aan (als PDF bestand, het betreft de scan van de verstuurde brief).

De tekst van de brief is hier beschikbaar in Word en hier in PDF. We bieden u deze tekst aan voor het geval u zelf een vergelijkbare brief wilt sturen naar uw vertegenwoordiger binnen de gemeenteraad of anderszins.brief wijkcomité Tuinstad Staalwijk Retailvisiebrief wijkcomité Tuinstad Staalwijk Retailvisie

Hieronder de conclusie uit de brief:

Conclusie
Voor de inwoners van Tuinstad Staalwijk betekent bovenstaande dat de boodschappenwinkels en ondersteunende detailhandel met dienstverlening door detaillisten verdwijnen. Niet meer een behanger kunnen vragen bij Frank Scheffer bij aangekocht behang als je zelf niet meer kunt behangen, je huisdier moeten wegdoen omdat kwalitatief goed honden- of kattenvoer niet in het standaard assortiment van de supermarkt zit en alleen via online winkelen en additieve bezorgkosten geleverd kan worden, niet meer even bij de kapper je haren laten wassen als je door een staaroperatie dit tijdelijk zelf niet kan doen, geen vers visje van de visman of wasgoed naar de wasserette brengen.
Juist op dit vlak kunnen winkeliers en detaillisten in Tuinstad Staalwijk veel bieden en betekenen, omdat zij bovenop en in hun verzorgingsgebied zitten. En daarmee kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het ontlasten van mantelzorgers, ondersteuning van het Sociaal Wijk Team efficiënter maken en de sociale cohesie in de wijk in stand houden.

Het wijkcomité Tuinstad Staalwijk beziet de ontwikkeling van deze sturing van consumentengedrag aan de hand van opheffing van lokale winkelgebieden dan ook met de nodige scepsis. Als wijkcomité willen wij de gemeente vragen om meer aandacht voor de sociale aspecten die zullen voortvloeien uit de opheffing van de Herenstraat als winkelgebied en zich rekenschap geeft van gevolgen voor de kwetsbare inwoners van Tuinstad Staalwijk en het sociale leefklimaat van de wijk als geheel. Een definitieve versie moet in onze opinie de Herenstraat samen met de Doezastraat definiëren als kansrijk gebied waar “local heroes” met hun extra diensten in belangrijke mate bijdragen aan een leefbare Tuinstad Staalwijk voor jong, oud, valide en minder valide inwoners.

Zie ook: https://vreewijk.wordpress.com/2015/10/21/mogen-de-herenstraat-en-de-douzastraat-winkelgebied-blijven/

en: https://vreewijk.wordpress.com/2015/11/01/follow-up-herenstraat-en-doezastraat-als-winkelgebied/

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Werkgroep Revitalisering Vreewijk

Afgelopen vrijdag kwam de werkgroep Revitalisering Vreewijk voor het eerst bijeen. De volgende wijkbewoners (in alfabetische volgorde) zullen de belangen voor Vreewijk in het oog houden bij de revitalisering van een deel van onze wijk:

Elles van Blanken
Marlon Domingus
Nicoline Jansen
Leen Oudshoorn
Roely Postma
Maarten Pronk
Arjan Trommel
Marc van der Veen
Frank Zorge

We zien als onze belangrijkste taken:

 • meedenken tijdens de ontwerpfase over de verschillende aspecten:

  – bomen en groen in de wijk
  – herbestrating en afwatering
  – drempels en andere snelheidsbeperkende maatregelen
  – parkeerplekken
  – fietsstalplaatsen

  met de projectleider vanuit de gemeente Raijmond Staneke (Projectcoördinator Projectbureau, Team Stadsingenieurs) en Remco Clemens (Stedelijk Beheer).

 • afstemming met de wijk gedurende de voorbereidingsfase en de periode van de werkzaamheden:

  – verzamelen informatie en relevante expertise
  – informatiesessie voor Vreewijk waarin de plannen en de planning worden toegelicht (wat wanneer waar hoe)
  – communicatie gedurende de werkzaamheden (mijlpalen / tegenslag etc)
  – aanspreekpunt voor de wijkbewoners en de gemeente.

Zie voor de context hier.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Uitnodiging: buurtborrel bij Babbels

Beste Vreewijkers,

aanstaande maandag, op 30 november 2015 bent u weer in de gelegenheid om, met een glas in de hand, in gesprek te raken met buurtgenoten.

Waar? Babbels, vanaf 21:00 uur. Aanschuiven is gratis, drankjes die u nuttigt zijn voor eigen rekening.

Wat zijn de nieuwe initiatieven binnen de wijk? Hoe staat het met bestaande initiatieven?

U zult in ieder geval over de volgende drie onderwerpen vernemen:

Stand van zaken Herenstraat en Doezastraat als winkelgebied. Luuk Prein, voorzitter wijkcomité Tuinstad Staalwijk, zal aanwezig zijn om een toelichting te geven.
Zie hier voor achtergrondinformatie.

Stand van zaken Werkgroep Welzijn Vreewijk.
Zie hier voor achtergrondinformatie.

Stand van zaken werkgroep revitalisering Vreewijk
Zie hier voor achtergrondinfo.

IMG_0941

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws, uitnodiging

Update Witte Singel -Doelencomplex / Humanities Campus

Vanochtend ontving ik vanuit de Universiteit Leiden een update met betrekking tot de Humanities Campus. Hierbij was een brief bijgevoegd die op 13 november 2015 door de universiteit is verspreid bij omwonenden (Pieterswijk en Vreewijk). Deze brief kunt u hier lezen.

Ontwikkelingen met betrekking tot de Humanities Campus kunt u volgen op een website van de Universiteit Leiden: http://www.humanitiescampus.nl/

De stand van zaken:

De gemeente Leiden en de Universiteit Leiden hebben een Nota van Uitgangspunten geschreven. In deze nota staan de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex beschreven. Het besluit over deze nota werd door de gemeente Leiden op 13 november 2015 openbaar gemaakt. Zie hier voor de nota en het besluit.

Op dinsdag 13 november heeft de Universiteit Leiden een inloopavond georganiseerd voor omwonenden. Zie hier voor een impressie van die inloopavond. Belangrijkste bespreekpunt was het feit dat 58 sociale huurwoningen op het Doelenterrein (Pieterswijk) mogelijk moeten verdwijnen. De nota bevat de randvoorwaarden waarmee de universiteit in gesprek kan met de bewoners. Of al dan niet tot sloop wordt overgegaan, wordt pas na 2016 besloten.

Volgende week wordt een afspraak gepland voor een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep in december 2015. Wilt u betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom de Humanities Campus, geef dit dan snel door via: marlon@domingus.com In januari 2016 zal het participatietraject starten. In de Nota van Uitgangspunten – overgenomen in het besluit – is gekozen voor het participatieniveau ‘raadplegen’.

Humanities Campus

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

De rol die wijken kunnen en willen nemen bij de versnelde huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Leiden

Zoals ook bij de laatste wijkborrel vermeld: op woensdag 14 oktober 2015 vond een bijeenkomst plaats in het stadhuis, waarbij voorzitters van de Leidse wijkverenigingen op uitnodiging van burgemeester Lenferink in gesprek gingen over de rol die deze wijken kunnen en willen nemen bij de versnelde huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Leiden.

Het verslag van deze bijeenkomst kwam vandaag beschikbaar. Ik deel het graag met u. Uw reacties, vragen en initiatieven worden op prijs gesteld. Mocht er voor Vreewijk iets concreets gaan spelen, dan zal ik u hierover tijdig informeren.

Voor het verslag; er vonden na een opening door de burgemeester drie zogenaamde tafelgesprekken simultaan plaats. Aan deze tafels spraken wijkvoorzitters met ofwel burgemeester Lenferink dan wel wethouders Van Gelderen en Laudy. Ik zat aan tafel bij de burgemeester.

Met vriendelijke groet,

Marlon Domingus

Trouwzaal, plaats van handeling van de tafelgesprekken

Foto: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Stadhuis_Leiden_-_Burgerzaal_2.JPG
Inleiding
Burgmeester Lenferink heette de aanwezigen welkom en gaf in zijn welkomstwoord aan dat Leiden en de Leidse regio inzet op het versnelde huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zgn. vergunninghouders). Op deze manier zorgt de regio ervoor dat de uitstroom vanuit asielzoekerscentra op gang komt en de nieuw aangekomen vluchtelingen een plek in een azc kunnen krijgen.* Dat betekent dat in de regio hard gezocht wordt naar geschikte panden, die op redelijk korte termijn voor bewoning geschikt kunnen worden gemaakt.

Daarnaast is het van belang een snelle en goede integratie te bevorderen. Om die reden is er een Stadsgesprek gehouden, waar met stadspartners ideeën hierover zijn besproken. deze ideeën worden nu verder uitgewerkt.

De gemeente wil in samenwerking met de wijkverenigingen de communicatie over de huisvesting in de wijken vormgeven. Op deze bijeenkomst met de voorzitters van de wijkverenigingen willen de burgemeester en de wethouders Roos van Gelderen en Paul Laudy graag met hen in gesprek hierover.  

* Naast de versnelde huisvesting, heeft de regio bovendien de afgelopen weken besloten crisisopvang (max. een week) en vervolgens noodopvang (max. een jaar) te bieden.

Verslagen van de tafelgesprekken

Aan de tafel van burgemeester Lenferink
Verschillende deelnemers gaven aan eerst ook met andere bestuursleden van de wijkvereniging te willen overleggen, voordat men medewerking toezegt. Men is ook bezorgd over mogelijke negatieve reacties van wijkbewoners. Benadrukt werd dat de wijkvereniging geen mandaat heeft om namens bewoners een mening te hebben over het bieden van opvang in de wijk (zij zijn niet democratisch gekozen). Men wil wel graag een rol spelen in de communicatie met de wijk. Er is veel behoefte aan informatie. De burgemeester benadrukt dat zodra er besloten is dat een plek of pand in een wijk gebruikt zal gaan worden voor huisvesting of opvang, de wijkvoorzitters van de betreffende wijkvereniging op de hoogte gesteld zullen worden.

Belangrijkste algemene vragen

-Achtergrondinformatie over de vluchtelingen die in de wijk komen. Geef hen een gezicht.

-Informatie over hoe de gemeente de begeleiding aan de vluchtelingen vorm geeft.

-Heeft de wijk inspraak bij het al dan niet aanwijzen van een pand?

-Is de opvang/huisvesting tijdelijk of permanent?

-Hoeveel gezinnen, alleenstaanden.

– Gaat dit niet ten koste van andere mensen die wachten op een huurwoning?

Wensen m.b.t. de communicatie

– Graag vroegtijdig aangeven als er iets in de wijk komt, zodat men kan wennen aan het idee.

– Draaiboek voor communicatie met de wijk.

– De boodschap samen met de gemeente communiceren naar de wijk.

– Eén contactpersoon voor de wijk(vereniging) bij de gemeente.

– Op gemeentewebsite (achtergrond)info plus tel. nr. voor vragen. Vraag en antwoord rubriek.

– Samen met gemeente organiseren dat er contact komt tussen de buurtbewoners en de nieuwkomers.

– Samen met gemeente een informatieavond organiseren voor buurtbewoners in de wijk, wanneer bekend is dat ​er een pand aangewezen is.

Tips en suggesties

– Zorg dat er een meld-regelpunt is waar buurtbewoners, die iets willen doen of geven voor de vluchtelingen, zich ​kunnen melden. Sommige buurtverenigingen willen hierbij een rol spelen.

– Zorg voor goede begeleiding bij inburgering van de vluchtelingen. Zet hierbij ook stagiaires/studenten in.

– Zorg dat vluchtelingen zo snel mogelijk de taal leren, extra taallessen (wellicht ook door buurtbewoners).

– Faciliteer de scholen, zodat de buurtkinderen niet de dupe worden van de nieuwe instroom.

– Probeer culturen te mengen.

– Zorg dat de buurtverenigingen goed geïnformeerd zijn, zodat zij de buurtbewoners goed kunnen informeren.

– Gemeente en buurtverenigingen organiseren samen voorlichtingsavonden.

– In sommige wijken is het beter om een aantal gezinnen te plaatsen in bijvoorbeeld een lege school (in plaats ​van alleenstaanden). Houd rekening met de samenstelling van de wijk. 

Aan de tafel van wethouder Laudy
De wijkverenigingen beschouwen zich als belangenbehartiger van de bewoners in de wijk en beschouwen zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van politieke besluiten. De keuze van een wijk en een pand voor een vorm van opvang is een politieke verantwoordelijkheid. De wijkverenigingen willen wel een rol spelen bij de communicatie van het bestuur naar de bewoners in de wijk door informatieavonden te organiseren en/of informatie te helpen verspreiden.

Een aantal wijkverenigingen wil eerst nog overleg met andere bestuursleden voordat men medewerking toezegt.

Er is ook verschil tussen de wijkverenigingen hoe deze rol zal worden ingevuld. Een aantal wijkverenigingen is bereid mee te denken over de wijze van communiceren, maar andere wijkverenigingen willen alleen een faciliterende rol vervullen.

De wijkverenigingen willen graag van te voren worden geïnformeerd over wat er in de wijk gaat gebeuren.

De heer Laudy zegt dat de gemeente verschillen tussen de wijkverenigingen over hoe zij hun rol

opvatten in dit proces erkent en zal respecteren. De gemeente zal zodra bekend is in welke wijk een voorziening komt de wijkvereniging informeren en afspraken maken over het vervolgtraject en de onderlinge rolverdeling.

Belangrijke algemene vragen

– Zijn de woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties die zich met de vergunninghouders ​bezighouden bij dit proces betrokken?

– Wordt er ook nagedacht over hoe het beheer van deze opvang geregeld moet worden?

– Op landelijk niveau wordt gesproken over nieuwe woonvormen voor vergunninghouders en een eventuele “mix” ​van groepen om een concentratie van een bepaalde groep te voorkomen. Kan dat in Leiden ook?

– Over welke groep hebben wij het eigenlijk?

– Welke locaties heeft de gemeente op het oog?

– Om hoeveel mensen gaat het?

– Hoe lang blijven die hier?

– Hoeveel gezinnen, alleenstaanden.

– Achtergrondinformatie over de vluchtelingen die in de wijk komen. Geef hen een gezicht.

– Informatie over hoe de gemeente de begeleiding aan de vluchtelingen vorm geeft.

– Heeft de wijk inspraak bij het al dan niet aanwijzen van een pand?

– Is de opvang/huisvesting tijdelijk of permanent?

– Kunnen wij zelf ook panden aandragen?

– Waar is de lijst met panden?

– Staan er ook panden op die niet van de gemeente zijn?

– Welke criteria hanteert de gemeente bij de zoektocht naar panden en locaties?

– Kan de gemeente particuliere panden onteigen als de eigenaren weigeren mee te werken en/of een te hoge ​prijs vragen?

– De Stichting Vluchtelingenwerk Nederland is aan het reorganiseren waarbij steeds grootschaliger gewerkt wordt. ​Heeft dat gevolgen voor de lokale afdeling van Leiden?

Wensen m.b.t. de communicatie

– De wijkvereniging eerst informeren voor er iets naar de bewoners gaat.

– Graag vroegtijdig aangeven als er iets in de wijk komt, zodat men kan wennen aan het idee.

– Draaiboek voor communicatie met de wijk.

– Een aantal wijkverenigingen wil de boodschap samen met de gemeente communiceren naar de wijk,

 maar een aantal acht dit niet hun taak.

– Eén contactpersoon voor de wijk(vereniging) bij de gemeente.

– Op gemeentewebsite (achtergrond)info plus tel. nr. voor vragen. Vraag en antwoord rubriek.

– Samen met gemeente organiseren dat er contact komt tussen de buurtbewoners en de nieuwkomers.

– Een nieuwsbrief voor de buurtbewoners over de (komende) opvang.

Tips en suggesties

– Maak snel duidelijk hoe lang de mensen blijven want dat is belangrijk voor de inzet die de  

 wijkvereniging wil plegen.

– Geen grote opvang in de wijk. Maar liever meerdere kleinschalige locaties.

– Liever definitieve panden dan noodvoorzieningen.

– De maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk vanaf het begin betrekken bij de opvang.

– Het mengen van groepen om stapeling van probleemgroepen te voorkomen.

– Zeg snel om welke panden het gaat want dan kan er concreet met elkaar gesproken worden.

– Zorg dat de wachttijd voor woningzoekende Leidenaren niet langer wordt.

– Laat de wijk zelf panden aanleveren.

– Gebruik leegstaande kantoren

– Het College bepaalt welke panden gebruikt gaan worden. Dat is een politieke verantwoordelijkheid.

– De wijkverenigingen krijgen niet de lijst met mogelijke panden, het is namelijk een dynamische lijst

– Suggesties voor panden zijn altijd welkom.

– Zodra er besloten is dat een plek/pand in een wijk gebruikt zal gaan worden voor huisvesting/opvang

 vluchtelingen wordt er in gesprek gegaan met de betreffende wijkvereniging.

– Verschillen tussen de wijkverenigingen hoe zij hun rol willen invullen worden gerespecteerd.

– Het gaat om een voorziening om mensen die al een status hebben en aan Leiden gekoppeld zijn  

 vervroegd naar Leiden te laten komen om de AZC te ontlasten. Deze mensen blijven dus in Leiden en krijgen hier een woning.

– Als de gemeente de woningvoorraad gaat uitbreiden is het verstandig om niet alleen voor een tijdelijke ​oplossingen te kiezen, maar zoveel mogelijk voor duurzame. Dat komt de leefbaarheid en de kwaliteit ​van de wijk ten goede en verhoogt het draagvlak onder de bewoners.

– Ook concentraties van doelgroepen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

– Verpaupering van wijken moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Aan de tafel van wethouder Van Gelderen
Wethouder van Gelderen licht toe dat er tegelijkertijd wordt gezocht naar mogelijkheden voor andere doelgroepen, en dat er mogelijk ook combinaties met verschillende doelgroepen te maken is. De gemeente stuurt aan op een mix, verschillende opties worden daarmee mogelijk. Ook kan gedacht worden aan een combi met studenten. De deelnemers vragen aandacht voor betrouwbaarheid van de gemeente. Timing en transparantie. Enkele voorbeelden worden genoemd van eerdere slechte ervaringen: Men verzoekt voorafgaand aan besluitvorming geïnformeerd te worden.

 

Belangrijke algemene vragen

– Voorhuisvesting is een opmaat naar definitieve huisvesting?

– Is er sprake van een stadsvisie met het oog op de verschillende wijken?

– Kunnen we ergens actief ons bekende locaties melden?

 

Wensen m.b.t. de communicatie

– Belang om onderscheid tussen asielzoekers en vergunninghouders duidelijk maken. Crisisopvang is voor ​asielzoekers. Vergunninghouders moeten snel integreren, daarom niet in grote complexen.

– Zorg voor goede communicatie naar de burgers.

– Geadviseerd wordt direct te communiceren over de lijst met de reeds geïnventariseerde locaties en/of panden. Denk aan: niet groot AZC, maar dat we zoeken naar ​passende huisvesting.

– Goede communicatie is nodig, geef wijkverenigingen een rol in het communicatieproces naar de wijk

– Relatie met aanwezigheid van voorzieningen in de wijk. Huisartsen, scholen, winkels etc. betrek scholenkoepels ​etc.

– Het beste is als de gemeente een boodschap/stuk/artikel schrijft dat door ons in de wijkkrant opgenomen kan ​worden als informatie. Zo blijft de gemeente verantwoordelijk voor de boodschap. Boodschap: “ Wat ​vraagt de gemeente van de stad (en waarom)”.

– Rol voor wijkverenigingen kan zijn kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. Daar kunnen we vragen en ​ideeën verzamelen. Waar kunnen we die kwijt?

– Als er een lijst met panden is die in de wijk liggen dan graag met de wijkvereniging afstemmen, zodat zij hun rol ​in kunnen vullen. De wijkvereniging kan dan bijeenkomst met omwonenden organiseren. Er zal ​draagvlak zijn, maar ook tegenstanders (als het dichtbij komt zeker).

– Graag communicatie-advies bij een bijeenkomst.

– Goede communicatie via Website. Maak duidelijk wat de gemeente van de stad vraagt. Maak ook helder om wie ​het gaat (er is veel onduidelijkheid over asielzoekers vs vergunninghouders. Zorg op website voor Q&A’s

– Let op Diversiteit van de wijken: Sommigen wijken zijn geen eenheid. Samen plannen maken gaat dan niet. ​Communicatie moet heel tactisch in zo n wijk. Plaats deze boodschap ook in de Stadskrant.

​Maak duidelijk wie vragen beantwoordt. Voeg een Q&A toe.

 

Tips en suggesties

– Optie voorhuisvesting bijv. in prefab woningen. Kijk ook naar andere gemeenten en oplossingen die daar ​bedacht worden

– Hele grote centra zijn desastreus, kies voor kleine centra, met zoveel mogelijk spreiding.

– Stuur veel op integratie

– Belangrijk dat we ons realiseren dat het mensen met trauma’s zijn. Zorg voor info naar de wijken over ​vluchtelingen (zie hierboven) en zorg voor goede en snelle integratie.

– Sluit aan bij de wijk. Maak duidelijk waar de gemeente op mikt. We willen als wijkvereniging graag weten wat we ​kunnen bijdragen. Kunnen we bijvoorbeeld zelf ondernemers op het Waardeiland stimuleren om vrije ​ruimte in panden beschikbaar te stellen? Er wonen veel wetenschappers: daar zijn vast wetenschappers ​bij die een ruimte willen bieden aan collega wetenschappers.

-Denk ook aan de mogelijkheid dat jongeren een woning mogen delen. In Amsterdam zoekt men ook koppels die ​samen gehuisvest willen worden.

– Creëer geen getto’s als we voorhuisvesting voorzieningen regelen (en niet snel doorgestroomd kan worden).

– Doe het niet naast De Binnenvest!

– Maak duidelijk dat het niet ten koste gaat van mensen die al lang wachten op een woning.

– De gemeente moet geloofwaardig blijven.

– Besteedt aandacht aan verdeling over Leiden. Bevorder gevoel “we zitten in het zelfde schuitje”.

– Er is veel bereidheid tot meewerken. Deel vertrouwelijk met de wijkvereniging panden. Dan kunnen we samen ​het verdere proces in de wijk voorbereiden.

– Geef mensen op de wachtlijst de eerste keuze bij een groot pand, zeker bij gemixte doelgroepen. Ze kunnen ​dan kiezen voor een dergelijke optie in de wetenschap dat er ook andere doelgroepen gehuisvest ​worden.

– Besteed voldoende aandacht aan snelle en goede integratie (betrek scholen en andere relevante instellingen, ​denk ook aan huisartsen).

– Bij mix in grote panden. Geef woningzoekenden op wachtlijst een eerste keuze om daar (ook) te gaan wonen.

– Kijk ook naar kenmerken van wijken, bijzonderheden, samenstelling, aanwezigheid voorzieningen. Houdt ​rekening met wijken waar vertrouwen issues zijn a.g.v. eerdere processen/projecten.

– Draagvlak aanwezig. Wijkverenigingen willen bij dragen. Volg wel een goed proces. Als pand in beeld, ​vertrouwelijk bespreken met wijkvereniging, samen plan voor communicatie. Geen voldongen feiten.

 

Afsluiting

 

Wethouder Van Gelderen sloot de avond af. Zij bedankte de voorzitters van de wijkverenigingen voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Zodra er meer bekend is over de locaties, zullen de betrokken wijkverenigingen op de hoogte gesteld worden en nodigen burgemeester en wethouders hen graag opnieuw uit om concrete afspraken over de communicatie te maken.*

Sinds 1 september zijn er in Leiden vier wijkregisseurs actief. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk.

Chrissie van der Meijden voor stadsdeel West
Marjolein Pijnacker voor stadsdeel Noord Francine Splinter voor stadsdeel Zuid en René Verdel voor stadsdeel Centrum 

De vragen van de avond zullen zoveel mogelijke beantwoord worden in de Q&A’s, die op de website gezet worden. Informatie over de opvang en huisvesting van vluchtelingen is nu al te vinden op:

http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/huisvesting-en-opvang-vluchtelingen-leiden-en-regio/

Vragen, tips etc. verzonden kunnen worden naar wijkregie@leiden.nl.

* Zo is in overleg met de voorzitters van de wijken Houtkwartier, Raadherenbuurt en Vogelwijk besloten tot twee informatiebijeenkomsten over de noodopvang aan de Wassenaarseweg, voorafgaand aan de verhuizing van de vluchtelingen uit de crisisopvang naar deze noodopvang.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Heeft u uw nieuwe parkeervergunning al aangevraagd?

Per 1 januari 2016 verandert het betaald parkeren voor u en uw gasten. Hierover is vanuit de gemeente, maar ook op de Vreewijk website informatie verstrekt.

Voor het volledige actuele overzicht zie de website van de gemeente: www.leiden.nl/parkeren

U moet zelf iets doen!

Ook al heeft u nu een parkeervergunning, u dient zelf een nieuwe parkeervergunning aan te vragen. Dat kan persoonlijk in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) of online met uw DigiD. 

Als u voor 10 november as. uw aanvraag indient, heeft u gegarandeerd uw parkeervergunning voor 1 januari 2016.

Voor het online aanschaffen van uw parkeervergunning volgen hieronder voor het gemak enkele wenken.

Parkeervergunning aanvragen via de website van de gemeente: www.leiden.nl/parkeren 

 
Kies als bewoner van Vreewijk op de website voor de optie Ik woon in Leiden.

U kunt drie vergunningen aanvragen plus tijdelijk ook nog een vergunning voor uw gasten.

Vreewijk valt in zone B 

U kunt vanaf 1 januari 2016 met uw parkeervergunning in Vreewijk parkeren maar ook in de wijken:

Maredijkbuurt
Transvaal I en II
Tuinstadwijk
Professorenwijk
Burgemeesterswijk
Rijndijkbuurt, inclusief Hoge Rijndijk

Selecteer vervolgens: Aanvragen 

 

Neemt u kennis van de informatie op dit tabblad en kiest u onderaan de eerste link: Bewonersvergunning Zone B (ingangsdatum 1-1-2016 / DigiD + Internetbankieren nodig)
  

Vanaf hier schaft u met uw DigiD uw parkeervergunning(en) aan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws

Follow up: Herenstraat en Doezastraat als winkelgebied

Afgelopen maandag hadden we weer onze maandelijkse wijkborrel en we bespraken daar ook de toekomstvastheid van de Heren- / Doezastraat als winkelgebied. Er kwam een heleboel reactie en er waren twee vragen:

1. Hoe is dit besluit (het niet toekomstvast zijn van de Heren- / Doezastraat) tot stand gekomen (is dit een van de conclusies uit de retailvisie) en

2. Wat betekent het concreet wanneer de Heren- / Doezastraat niet toekomstvast zijn? Moeten de winkels weg? Moeten ze verplaatsen naar de binnenstad? Mogen de winkels onbeperkt blijven, maar verandert het bestemmingsplan als de winkels besluiten weg te gaan?

Bijgaand de antwoorden van Max van der Wijk, door wijkvoorzitter Luuk Prein van Wijkcomité Tuinstad-Staalwijk als specialist op dit gebied aangemerkt.

Vraag 1
De conclusie dat de winkels in de Herenstraat niet toekomstvast zijn komt voort uit een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van de gemeente Leiden en andere gemeentes als Leiderdorp, Oegstgeest en andere gemeentes in de regio. De volledige tekst van dit onderzoek vind je op http://www.economie071.nl/wp-content/uploads/2015/07/Retailvisie-Leidse-regio-2025_rapport-RMC.pdf.
Het doel is om slagvaardig te kunnen optreden tegen de leegstand in de binnenstad en winkelcentra door middel van het faciliteiten van filialisering en concentratie van winkels in de winkelcentra. Op zich geen probleem. Gewoon in elk winkelcentrum een Hema, Blokker, Albert Hein etc. Maar dit vraagt om investeringen in bereikbaarheid etc., bovendien is er voor de uitbaters van winkelcentra en de gemeente een directe winst omdat door ondernemers in winkelcentra flink meer betaald moet worden voor de locatie dan in de buurtcentra of voor vrije vestiging. Door niet te investeren in kleine buurtwinkel centra komt er nog wat meer geld daarvoor beschikbaar. Dat lijkt allemaal heel positief.

Maar het onderzoek roept een aantal vragen op.
A Ik kan nergens een verwijzing naar harde data waarop men zekere veronderstellingen baseert in de retail visie vinden, zoals bijvoorbeeld hoe men de wensen van de mensen die winkels bezoeken geïnventariseerd heeft. Welke vragen heeft men gesteld aan het winkelend publiek of inwoners van Leiden en hoe waren deze vragen geformuleerd? Ook lijkt het als vaststaand te zijn aangenomen dat er een IKEA in Leiderdorp komt, waardoor de visie positiever in het licht komt dan feitelijk juist is. De verantwoording voor de verzameling van de feiten is nergens adequaat verantwoord. Alles lijkt gestoeld op een aantal gesprekken met grote [overkoepelende] winkeliersverenigingen, waarbij de communicatie naar de kleine winkeliersverenigingen beperkt bleef tot het op de hoogte brengen van het feit dat er een onderzoek ging komen. Het feit dat er een onderzoek met conclusies klaar lag, hebben onafhankelijke winkeliersverenigingen zoals die van de Doezastraat, Herenstraat, Lammenschans etc zelf uit de krant moeten halen. Tijdens het onderzoek zijn er wel zekere stukken bekend geworden van het onderzoek, maar op geen enkel moment is kenbaar gemaakt wat de status van die stukken was, daardoor hebben de winkeliers niet kunnen inschatten wat de betekenis en reikwijdte van de inhoud van deze stukken is geweest en waar men actie op had kunnen ondernemen.
B De inspraak periode van 10 juli tot 4 september op deze visie was daarnaast nog eens in een periode waarin iedereen bezig is met vakantie beslommeringen en niet met het grondig uitspitten van het lokale blaadje op kleine lettertjes van de gemeente, dus door velen is de periode van inspraak volledig gemist. Verder wordt de Doezastraat in de visie helemaal niet meer genoemd. Dit is helemaal geen goede zaak. Als de visie wordt vastgesteld in Januari zal het de status krijgen van bestemmingsplan voor ondernemers. Beroepsmogelijkheden tegen het niet verkrijgen van een winkelbestemming in een andere locatie dan een door de gemeente aangewezen winkelcentrum worden heel erg beperkt, kleine creatieve beginnende ondernemers vrijwel kansloos en het verkrijgen van startersleningen uiterst moeizaam, want ook de banken en financierders hebben kennis van deze retail visie en zullen er naar handelen.
C Maar het kostenplaatje is hiermee nog lang niet compleet. De visie rept met geen woord over de indirecte kosten en moeite die de mensen in de wijk moeten maken om boodschappen te kunnen doen in een verreweg gelegen winkelcentrum of de kosten van extra ondersteuning op basis van de WMO omdat men iemand nodig heeft die de boodschappen doet of helpt bij het online winkelen. Het gaat direct in tegen het beleid dat mensen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Het zelf naar een winkel in de buurt kunnen gaan voor wat vers fruit of melk is uiterst belangrijk voor sociaal contact voor de betrokkene, maar ook voor de overige wijkbewoners die daarmee in gelegenheid worden gesteld op te merken dat er iets mis kan zijn. Ook voor mantelzorgers wordt het lastiger; even snel een vergeten pakje boter in de buurt halen verandert in een reistocht naar en winkelbeleving in een verder afgelegen winkelcentrum, iets waar mantelzorgers niet op zitten te wachten gezien de inspanningen die zij al met moeite uitvoeren. Het aantal mensen dat een beroep zal doen op ondersteuning vanuit het Sociaal Wijkteam zal toenemen, want een toenemend deel van de ouderen zal niet met een rollatertje de afstand naar het verder afgelegen winkelcentrum kunnen overbruggen. Openbaar vervoer vanuit de wijk is er nauwelijks of zelfs helemaal geen optie.

Vraag 2
De winkeliers in de afgeschreven gebieden mogen blijven, maar zodra zij stoppen wordt de winkelbestemming van hun pand afgehaald en is de winkel definitief weg. Maar als ze blijven zitten worden hun mogelijkheden ernstig beperkt. Opknappen van de zaak om de winkel aantrekkelijk te maken, wordt bijna onmogelijk. De banken zullen niet genegen zijn een lening te verstrekken. Dus zal het uit eigen zak gefinancierd moeten worden. In wezen een koude sanering en daarmee een marginalisering van hun bestaan. Dit proces kan nog versneld worden door het afgeven van een tijdelijke horeca/kroeg vergunningen op de panden van de vertrekkende winkeliers, waardoor de overblijvers zich steeds meer gedwongen zullen voelen te vertrekken. Voor Vreewijk kan het betekenen dat er nooit meer een winkel in wat voor vorm dan ook zal mogen komen.

Ik hoop dat dit enig licht werpt op je vragen. Verder moet ik je nog vermelden dat de gemeente het vaststellen van de retail visie in Januari 2016 op de agenda zal zetten. Het zou mooi zijn al mensen die zich niet kunnen vinden in de visie in grote getale naar de commissie vergaderingen zouden komen. In de tussentijd is het vooral zaak om dit item zoveel mogelijk in de publiciteit te houden met acties of andere initiatieven. Ons wijk comité zal nog een brief opstellen naar de gemeente waarin wij onze bezwaren kenbaar willen maken.

Hieronder in zeer voorzichtige formulering de kritiek en het advies van de WMO-raad:
http://www.adviesraadwmoleiden.nl/doc/150904Ongevraagd-advies-concept-Retailvisie.pdf

en de inspraakbrief van Bedrijven terrein Lammenschans, die een aantal opmerkelijke feiten mbt het onderzoek naar voren brengt.
http://lammenschansdriehoek.ondernemersfonds.nl/media/vk_1002/subsites/lammenschans/2015-09-01_Brief_van_BTV_LD_aan_BW_Leiden_inspraak_retailvisie.pdf

IMG_7433 

2 reacties

Opgeslagen onder Nieuws