Maandelijks archief: januari 2018

Stand van zaken nieuwbouw Groenhoven

Ruim tien jaar geleden maakte Groenhoven (inmiddels onderdeel van Topaz) bekend voornemens te zijn om in de Witte Rozenstraat een nieuw verzorgingshuis te bouwen. N.a.v. dat bericht heeft een aantal bewoners van Vreewijk de werkgroep “Nieuwbouw Groenhoven” geformeerd met als doel om in overleg met Groenhoven tot een plan te komen dat past in de wijk. Tijdens die eerste ronde is met het bestuur van Groenhoven overeengekomen dat nieuwbouw zou moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • De nieuwbouw moet passen binnen de wijk. Dat wil zeggen dat het zowel qua vormgeving als maatvoering niet uit de toon mag vallen.
 • De wijk heeft nu een kleinschalige sfeer waar nog een menselijke maat geldt. Dat moet worden behouden.
 • De wijk mag niet meer last hebben van (slag) schaduw dan thans het geval is. Dus geen hogere bebouwingen ook geen bebouwing dicht bij de omliggende woningen.
 • De belasting van de wijk met verkeer mag niet toenemen. Dat betekent dat het aantal bewoners niet mag toenemen, waarbij geldt dat marktwoningen vermoedelijk tot een zwaardere belasting leiden dan zorgwoningen.
 • Geluidsoverlast door een parkeergarage moet worden voorkomen.

 

Uiteindelijk besloot Groenhoven destijds om van nieuwbouw af te zien. De afgelopen tien jaar is het idee om te gaan bouwen nog een paar keer aan de orde geweest, maar ook weer van tafel gegaan.

Afgelopen jaar werd de werkgroep geattendeerd op het bericht dat Groenhoven gaat verhuizen. Vervolgens heeft de werkgroep daar het afgelopen jaar meerdere keren over gesproken met het management van Groenhoven en het bestuur van Topaz. De situatie is volgens onze informatie nu als volgt:

 • De huidige bewoners van Groenhoven zullen eind 2018 verhuizen.
 • Topaz heeft het pand niet meer nodig. Het pand komt derhalve eind 2018 leeg te staan.
 • Het bestuur van Topaz weet nog niet wat het met deze locatie wil. Er zijn verschillende opties denkbaar uiteenlopend van direct verkopen tot het ontwikkelen van een complex van wonen en (zorg-)voorzieningen waarbij Topaz wellicht uiteindelijk nog een kleine rol blijft vervullen.

Uiteraard roept dit veel vragen op. Binnen de werkgroep is al een eerste inventarisatie gemaakt van wat we wenselijk vinden en wat zeker niet. Zo was een eerste conclusie dat wat er ook gebouwd wordt, dit in elk geval zou moeten passen binnen de contouren van het huidige Groenhoven en binnen het beeld van Vreewijk, conform de uitgangspunten van tien jaar geleden. Voor de korte termijn is geconcludeerd dat het de voorkeur heeft om Groenhoven meteen af te breken en de grond tijdelijk in te zaaien. Als gekozen wordt voor tijdelijke bewoning is naar verwachting de steun binnen de wijk groter als er dan tevens zicht is op een definitief plan en een datum waarop dit plan gerealiseerd gaat worden, om te voorkomen dat tijdelijke bewoning/opvang een permanent karakter krijgt.

Het bestuur van Topaz is zich er van bewust dat Vreewijk het zeer belangrijk vindt om actief betrokken te zijn bij de plannen en keuzes die gemaakt gaan worden en heeft daarom toegezegd de werkgroep te zullen betrekken bij de verdere planvorming. De verwachting is dat dit voorjaar een proces van gezamenlijke ideevorming zal starten. Via de Vreewijker zal de werkgroep de wijk op de hoogte houden. Zodra er meer concrete planen zijn zal de werkgroep de wijk informeren en, voor zover mogelijk, consulteren. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar: nieuwbouwgroenhoven@gmail.com

2 reacties

Opgeslagen onder Nieuws

Humanities Campus

Wat is de Humanites Campus?

Humanities Campus is de projectnaam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex van de Universiteit Leiden.

Wat gebeurt er momenteel?

In juli 2017 heeft de Raad een besluit genomen en de Universiteit gevraagd een plan te maken voor het gebied Witte Singel-Doelencomplex. De gemeente heeft een klankbordgroep ingericht met belanghebbenden om hen te raadplegen over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Ook Wijkcomité Vreewijk is in de klankbordgroep vertegenwoordigd.

De Raad heeft hiermee ook besloten dat de 58 woningen van het Doelencomplex verdwijnen. Voor de bewoners moet een goede oplossing komen maar dat traject is geen bespreekpunt in de klankbordgroep. Daar volgt na de planvorming ander overleg over.

Hoe zien de plannen eruit?

De universiteit heeft een vernieuwde huisvesting voor ogen, die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven, aldus de plannen. In het Campus Model zorgt een centraal plein voor samenhang tussen de losse gebouwen. De gebouwen worden een voor een aangepakt, variërend van verbouw tot renovatie en sloop/nieuwbouw. Meer over de plannen leest u hier. Een verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vindt u hier.

Afbeeldingsresultaat voor humanities campus

En verder?

De klankbordgroep komt nog drie maal bijeen. Voor de zomer besluit het college over de plannen. Via deze website wordt u uiteraard geïnformeerd.

Wie vanuit Vreewijk wil meedenken in dit proces is van harte uitgenodigd en kan zich melden bij Judith Vastenburg.

2 reacties

Opgeslagen onder Nieuws

Wijkbijeenkomst maandag 5 maart

We ontvangen u graag op maandag 5 maart op de bijeenkomst van het wijkcomité Vreewijk. Tijdens deze bijeenkomst neemt het oude bestuur afscheid en stellen we het nieuwe bestuur aan u voor. Daarnaast is er tijd om een aantal op dit moment relevante wijkthema’s met u te bespreken. Ook is er gelegenheid voor de verschillende actieve werkgroepen om zich te presenteren.

De jaarvergadering vindt plaats in Leidse Lente (Haagweg 4).

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 Inloop en ontvangst

20.00 Welkom

 • Voorstellen van het nieuwe bestuur en overdracht
 • Interactieve ‘wijk diagnose’
 • Updates:
  • Parkeerbeleid in de wijk
  • Ontwikkelingen Topaz Groenhoven
  • Bouw Humanity campus

21.15 Speed date met actieve werkgroepen (o.a.  koningsdag, kunst- en tuinroute, Groenhoven, parkeerdruk, Humanity Campus, wijkcommunicatie)

21.45 Afsluiting en borrel

We hopen jullie allen te zien en nodigen ook speciaal de bewoners van Te Vreewijk, als nieuwkomers in onze wijk, van harte uit om te komen kennismaken.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuws